Financieel personeelsbeheer

Evate Financial Banner

Onderzoek wijst uit dat werkgevers in Nederland ruim € 300 miljoen per jaar onterecht aan loonheffing en sociale premies afdragen voor hun personeel.

In de praktijk blijken deze afdrachten veelal niet in overeenstemming te zijn met de feiten. Dit zijn bijvoorbeeld  sociale premies, overwerk- en ontslagvergoedingen, opleidingskosten, vakantiegeld, doorbetaling bij ziekte en vakantie.  Ook legt de overheid steeds meer taken met betrekking sociale zekerheid neer bij de werkgever, hetgeen leidt tot meer administratieve taken, stijgende financiële verantwoordelijkheden en grotere risico’s voor de werkgevers.

Bij een tekort aan afdrachten kan er op termijn sprake zijn van een naheffingsaanslag met verhoging naar aanleiding van een controle door de Belastingdienst. Een teveel aan afdrachten is onder bepaalde voorwaarden terug te vorderen. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat gemiddeld genomen 0,5 tot 1 % van de totale loonsom  ten onrechte wordt afgedragen. Bij een onderneming van 150 medewerkers kan dat al snel om € 140.000,- gaan.

 

Knelpunten
Veel bedrijven betalen  vaak zonder dat ze het weten te veel premies en maken te weinig gebruik van subsidies en afdrachtverminderingen. Deels wordt dit veroorzaakt door ingewikkelde wet- en regelgeving, maar ook door fouten die gemaakt worden door UWV en Belastingdienst en het gebrek van controle hierop door bijvoorbeeld onvolkomenheden in de geautomatiseerde systemen.  Veel werkgevers hebben daardoor de geldstromen die gemoeid zijn met sociale zekerheid niet scherp in beeld door het ontbreken van een goede administratie en rapportage. Dit wordt ook bemoeilijkt door de snel veranderende regelgeving.

 

Wet- en regelgevingEvate optimalisatie

Anticiperen op wijzigingen in wet- en regelgeving is voor veel bedrijven moeilijk, simpelweg omdat de cruciale kennis ontbreekt. Hierdoor lopen ze financiële risico’s  en zijn zich tegelijkertijd niet bewust van het feit dat ze hierop naar de toekomst toe kunnen besparen.

 

De oplossing voor financieel personeelsbeheer en terugvorderingen van loonbelasting en sociale premies

Evate Finance Solutions biedt u inzicht in uw HR gerelateerde kosten en wettelijke verplichtingen op operationeel niveau.

Wij kunnen kostenneutrale dienstverlening aanbieden op het terrein van financieel personeelsbeheer. Dit realiseren wij door het uitvoeren van onderzoek naar de afdracht van Loonheffing en Sociale Verzekeringen en door terugvordering bij de fiscus over de afgelopen periode tot en met 5 jaar terug.

Voor de toekomst adviseren wij u aan de hand van de tijdens het onderzoek verkregen en zelf verstrekte informatie om de financiële processen die samengaan met personeelsbeheer te verbeteren.

Tenslotte begeleiden wij dossiers waarvan de afhandeling stagneert vanwege hun complexiteit en waar forse financiële verplichtingen mee gepaard gaan, op een pragmatische wijze vlot te trekken en/of op te lossen.

 

Werkmethodiekgoal-chart

Wij geven door onze transparante en betrouwbare werkmethodiek inzicht in hoe wij onze expertise inzetten bij het bieden van passende oplossingen die financieel voordeel brengen, wat onze besparingsonderzoeken inhouden en wat we doen als organisatie voor het oplossen van een probleem

1. Quick scan

Allereerst voeren wij een quick scan uit naar uw organisatie.  In deze quick scan wordt gekeken naar het profiel van uw personeelsorganisatie, naar mogelijke wijzigingen in het verleden  en mogelijk voorgenomen veranderingen in de structuur in de toekomst. uit deze Quick scan volgt een ruw profiel op basis waarvan wij een indicatie kunnen berekenen  voor zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve resultaten van onze aanpak.

2. Inventarisatie afdrachten 

Na de analyse doen wij onderzoek naar afdrachten Loonheffing en Sociale Verzekeringen m.b.v. uw salarisadministratie en controles bij Belastingdienst en/of UWV gericht op afdrachten van de sociale verzekeringspremies

 • de basispremie WAO welke voor elke organisatie gelijk behoort te zijn
 • de uniforme premie WAO/gedifferentieerde premie WGA/WHK
 • de WW/Ufo-premie, de sectorpremie
 • de procentuele bijdrage zorgverzekeringsfonds

3. Premieberekeningen

Stap 3 in onze aanpak is de berekening gedifferentieerde premie WGA en WHK op basis van wijzigende wet- en regelgevingen, met check op:

 • gehanteerde premielonen
 • AO-lasten (19 componenten)
 • berekeningswijze

4. Inventarisatie subsidies en kortingen 

 1. Onze specialisten controleren het effectief benutten van rechten op subsidies en kortingen bijthe flow chart analysis
  • Indiensttreding van een arbeidsgehandicapte werknemer;
  • Indiensttreding van een medewerker met WSW-indicatie;
  • Geheel of gedeeltelijk hervatten in eigen werk of een andere functie binnen uw bedrijf van een arbeidsgehandicapt geworden werknemer;
  • Aanpassing van de huidige werkplek van een arbeidsgehandicapt geworden werknemer in uw bedrijf;
  • Indiensttreding van een medewerker van 50 jaar en ouder vanuit een uitkeringssituatie;
  • In dienst hebben van een medewerker van 62 jaar en ouder.
 2. ziektewetuitkering in kader van no-riskpolis (art. 29b)

5. Terugvordering van ‘vergeten gelden’

In deze fase stellen wij de vorderingen in bij de fiscus en UWV van de vastgestelde claims.

6. ToekomstcorrectiesEvate Tax Recovery

Na afronding en doorvoering van de correcties voeren wij desgewenst een verdiepingsonderzoek uit en geven uw organisatie advies op  financieel, juridisch en HR-gerelateerde werkgebieden

 • kwaliteitsslag door inzet van experts
 • aanpak complexe en geldverslindende dossiers
 • besparingen
 • borging procedures

 

Wat levert ons onderzoek en daaropvolgende advies op?Evate Financial Solutions

 • Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat gemiddeld genomen 0,5 % van de totale loonsom ten onrechte is afgedragen.
 • Het onderzoek levert veelal ook een positief effect op uw liquiditeit op voor de rest van het lopende jaar en de komende jaren
 • Onze experts zorgen voor bijscholing van betrokkenen c.q. aanpassingen van HR- gerelateerde processen, administratie en/of documentatie.
 • Onze experts adviseren u en bieden uitwegen voor uw probleemdossiers
 • Zij stomen uw organisatie klaar voor de toekomst (immers wetswijzigingen vragen om aanpassingen) of complimenteren u dat uw organisatie alles goed op orde heeft.

 

Wat kost het qua tijd?

Voor werkgever: Dit is afhankelijk van de grootte van het bedrijf, hoeveelheid loonheffingsnummers, beschikbaarheid van gegevens, mate van digitalisering, (oude) salarispakketten. Gemiddeld genomen 1-2 dagen.

Totale onderzoek: Afhankelijk van beschikbaarheid en kwaliteit gegevens, hoeveelheid en soort claims, verwerkingssnelheid werkgever, verwerkingstijd Belastingdienst: doorlooptijd van 3 tot 6 maanden.

 

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden voor uw onderneming?  Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

on maart 4 • by

Comments are closed.